مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           6/24/2005

 

فرجه پيداي راديكال

پيش بيني ميشد كه انتخابات به دور دوم كشيده شود، اما نه اينگونه. اينرا اصلاح طلبها بهتر ميدانند
«شرايط خيلي بحراني است. اگر احمدي نژاد رأي بياورد چكمه هاي فاشيسم حكومت خفقان در بر كشور برپا ميدارند.»
آقايان! مگر در دولت خاتمي چه نمي شود كه در دولت احمدي نژاد خواهد شد؟ شكنجه نيست؟ زنداني سياسي نداريم؟ وبلاگ نويس ها در بند نمي شوند؟ يا آنكه انتخابات فرمايشي مجلس هفتم و انتصابات نمايشي و پر تقلب بيست و هفت خرداد برگزار نشد
حال اين يگانه حاميان دموكراسي كه خال دوم خرداد را از سيماي رخشان شان جراحي زيبايي كرده اند و بنام «اصلاح طلبان پيشرو» تجديد وضوي آبرو كرده اند، حنجره ميدرند كه: هاشمي! هاشمي! (سروران مي خواهند براي مردم هاشمي را از رفسنجاني متمايز سازند، چون تا ديروز ميگفتند: رفسن جاني ... يادت هست جمهور؟ يادت هست آب باريكه) من نمي دانم اگر فينال را قاليباف و احمدي نژاد برگزار ميكردند از ميان بد و بدتر كدام را برميگزيدند ... دنباله


نظرهای شما:
لطفا اسم بنده را از ليست كانون حذف فرماييد. آنچه كه براي بنده مهم است رعايت شئونات آزاده خواهي در گفتار و كردار است چون در گفتار بعضي از نماينده كانون در برخورد با مسائل مختلف و مخالف از الفاظ ركيك كه زيبنده هيچ روشنفكري نيست استفاده مي شود بهتر است بنده در اين جمع قرار نگيرم . وچندين بار تذكر به بعضي از دوستان همچون حسن آقا داده بودم/پاينده باشيد
 
Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?