مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           2/20/2006

 

نامه خانواده حجت زمانی در پی اعدام وی توسط جمهوری اسلامی

هيئت حاکمه با سوار شدن بر اجساد غرقه بخون حجت ها عيد استقلال بر پا نمود، تا بخيال شوم خود از يک سواعلام برقراری ثبات کند

(برای دیدن متن کامل لطفا اینجا را ببینید)

. مردم ايران، حجت هرگز تسليم مرگ تدريجی ۵ سال زندان و حکم ۲ بار اعدام توسط ديوان ( عالی ) کثيف خمينی نشد. ونه تسليم شکنجه روحی و جسمی و تبليغ افکار پوسيده خمينی.بلکه با کمال شهامت وشجاعت هر چه بيشتر به چوبه دار خويش بوسه زد.حجت در پاسخ سئوال دادگاه جنايت کار می گويد ( چرا با جمهوری اسلامی مبارزه می کنی) او می گويد بخاطر، نابسامانيهای اجتماعی وعدم حقوق انسانی مبارزه ميکنم. ودرقبال تهديد رئيس دادگاه او ميگويد هر کاری که دلتان می خواهد بکنيد.ا
گر خون خزئل کيلومترها بر کوه ايلام چکيد و فلاح در آتش سوخت اما حجت داغ يک آه بر دل محسنی اژيها گذاشت وبه مردانگی تمام برادرانش خزئل و فلاح را در آغوش گرفت.برانگيخته شدن حجت بعد از فرارش هرگز فراموش نخواهيم کرد. و اما لبان خسته ونگاهای عميق و مظلومش هرگز فراموش نخواهيم کرد.ما از تمام کسانيکه هرگونه پشتيبانی وهمدردی با او و خانواده اش کردند ، تشکر می کنيم .

يکشنبه سی ام بهمن ۱۳۸۴ برابر با نوزدهم فوريه ۲۰۰۶خانواده زمانی


نظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?