مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           10/01/2004

 

ايستگاه برگشت كجاست؟

به نظر شما رهبران جمهوري اسلامي تا چه اندازه بر مواضع وادعاهاي ريز ودرشت سياسي و فرهنگي خود پايبند هستند؟اين سوال را از آنجا مطرح كردم كه در اغلب كشمكش ها ومجادلات معمول سياسي در كشور ما رهبران حكومت از ابتدا با توپ و تشر و محكم ظاهر مي شوند‘ اما بعد از چندي كه با مقاومت هاي داخلي وخارجي مواجه مي شوند. به يكباره وبا توجيهات عجيب وغريب از مواضع خود عقب نشيني مي كنند. نكته جالب اينكه اين تغيير موضع آن چنان مطرح مي شود كه انگار يك پيروزي بزرگ به دست آمده است.نقطه مشترك همه اين تغيير مواضع تاكتيكي از نظر آنان فقط يك كلمه است : تشخيص مصلحتاين كلمه در خود مفهوم پيچيده ايي را نهفته است كه شايد بتوان آنراوجه تمايز بنياد گرايان اسلامي سراسز جهان با حاكمان ايراني به شمار آيد.


نظرهای شما:
سلام ... به همان اندازه که بقیه سیاستمداران هستند و سیاست سود مالی بهشان اجازه میدهد ...
 
خوند جماعت اگر مجبور شود کفش آقای بوش و بلر را هم با زبان تمیز خواهد کرد.
این جماعت رذل فقط برای دو چیز احترام ویژه قائل اند: شکم و زیر شکمشان
 
Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?