مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           10/27/2005

 

گفت و گو با نوام چامسکیگفت و گو با نوام چامسکی


فرایتاگ: دولت ملی و کنسرن های فراملیتی هر دو مهم ترین ساختارهای قدرت عصر نو قلمداد می شوند. بیائید از دولت ملی آغاز کنیم. واقعا، ازلحاظ تاریخی، طلوع نهادی که ما دولت ملی می نامیم چطور روی داد؟
نوام چامسکی: دولت ملی روی هم رفته یک اختراع اروپایی است. البته در جاهای دیگر هم پدیده های مشابهه وجود داشته است اما دولت ملی، در شکل مدرنش، عملا فقط درطی سده ها در اروپا تکوین یافت. وجودش امر تحمیلی بود، زیرا دولت ملی، اگر دقیق نگاه کنیم، چنان قاموس ساختگی است که تنها ممکن بود ازطریق حد فوق العاده ای از زور و خشونت جامه عمل بپوشد. همین دلیل اصلی است که اروپا سده های مدیدی خشن ترین منطقه جهان بود: تلاش شد فرهنگ های بسیار متفاوت را، که اگر کمی دقت کرد هیچ ارتباطی با این ساختارهای مصنوعی نداشتند، با خشونت و زور یک نظام ملی دولتی به آن ها تحمیل کنند.


نظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?