مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           11/09/2005

 

انحطاط دولتِ سوسیال در دولتِ امنیت

ما شاهد چیزی شبیه به پایان سیاست هستیم؟
گمان نمی کنم، زیرا فرد مسائل را در درون جامعه هم چنان به عنوان چیز مهمی لمس می کند. مادامی که انسان ها در گروه های بزرگ باهم زندگی کنند سیاسی کردن به پایان نخواهد رسید. اما قطعا بحران عمیق سیاست وجود دارد که درست در همین کاهشِ تاثیر بیان می شود، که ابزارهای در دسترس کنش سیاسی بر روی حوادث در محیط مسکونی، در جامعه خود، در کشور خود و قبل از هرچیز بر کل سطح زمین اعمال می کند.
ادامه ...


نظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?