مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           11/16/2005

 

اخلاق زنانه: ممکن یا ناممکن؟

زنان در فلسفه بندرت موجود اخلاقی انگاشته شده اند. آن چه در فلسفه اخلاق تلنبار شده است تراوش ذهن مذکر است. مردان هنگام اندیشیدن فلسفی و تاملات اخلاقی هیچ وقت در باب «اخلاق زنانه» درنگ نکرده اند و به غور و بررسی نپرداخته اند. برخلاف، آن ها مبنا را بر این نهاده اند که دراصل چیزی به نام اخلاق زنانه وجود ندارد و چه بسا غیرممکن است. ازهمین روی آنان اخلاق را امری خنثا و در حقیقت امری انسانی پنداشته اند. بندرت می توان یافت رساله اخلاقی را که از نقطه نظر فلسفی نگاشته شده باشد و در آن حتا به احتمال و امکان چیزی به نام اخلاق زنانه اشاره شده باشد.
دلیل این فقدان و غیبت اخلاق زنانه در چیست؟ چه پاسخی می توان به این پرسش داد؟
چهار پاسخ را در نظر بگیریم:
ادامه....


نظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?