مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           4/27/2006

 

در روز سپید

حاج آقا احمد نژاد "خودی" هم اسیر موانع آنچنانی است!!!


This page is powered by Blogger. Isn't yours?