مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           10/27/2006

 

دستور بمبگذاری توسط سیدعلی خامنه‌ای صادر شده است


آلبرتو نيسمن رئيس دادستانی آرژانتين گفت مأمورين تحقيقات آرژانتين به اين نتيجه رسيده اند که رهبری ارشد رژيم ايران در سال ١٩٩٣ تصميم به بمب گذاری در اين انجمن يهوديان را گرفته و به گروه ستيزه جوی حزب الله مستقر در لبنان دستور اجرای آن را داده است...ادامهنظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?